Staff

Office of the President

James B. Heimowitz
President

Lisa Lam
Executive Assistant to the President

School of Chinese Studies

Shenzhan Liao
SVP, Department of Education,
Head of the School of Chinese Studies

Tina Fang
Admissions Manager
Adult Language & Studio Programs

Wanling Zhang
Director of Education
Adult Programs

Yonglian Xiao
Director
Children & Youth Programs

Zeyu Feng
Programs Coordinator
Children & Youth Programs

Ben Wang
Senior Lecturer in Language & Humanities

Fei Xue
Resident Faculty/Program Coordinator of ALS

Kids & Teens Instructors:
Shiqin Song
Ximo Tong
Hanzhi Liu
Zhiren Xie
Yanyan Wang
Jingrong Yao
Xiaolan Tian
Panpan Cui
Xue Lin
Yue Shen
Buer Zeng
Sijia Wang
Yutong Jiang
Muyang Li
Keyi Sheng

Adult language instructors:
Ben Wang
Wenjin Bi
Carl Chen
Emily Chang
Xiaoling Dong
Yiyu Jiang
Qingliu Li
Bingyan Ma
Eva Pan
Wilma Pan
Rency Qu
Jia Situ
Wei Tang
Ping Wang
Lan Yang
Shujen Yeo
Maya Zhang
Steve Zhang
Yue Zheng

Adult Studio Instructors:
Alex Hing (Tai Chi)
Sungsook Setton (Brush Painting)
Jiaxuan Zhang (Calligraphy)
Chuan Cao (Calligraphy)

Public Programs

Dorinda Elliott
SVP, Director of Programs and Center for Business

Aaron Nicholson
Associate Director, Public Programs

Gallery

Willow Weilan Hai
SVP, Gallery Director

Yue Ma
Associate Director, Art Education Program (DCTA)

Development & Membership

Melissa Kuklin
Director of Development

Anthony Mak
Director of Corporate Engagement

Clifford Preiss
Director of Institutional Giving

Kevin Laux
Development Coordinator

Marketing & Communications

Jeremy Willinger
Director of Marketing

Yao Wang
Graphic/Web Designer

Finance & Administration

Vivian Cao
CFO

Leah Spearman
HR/Operations Manager

Ingrid Mei
Office Manager

Peter Mai
Building Superintendent

Renwen Society

Ben Wang
Co-Chair, Renwen Society

Ho Yong, Ph.D.
Co-Chair, Renwen Society