Staff

Office of the President

James B. Heimowitz
President

Lilian Chung
Executive Assistant to the President

School of Chinese Studies

Shenzhan Liao
SVP, Department of Education,
Head of the School of Chinese Studies

Tina Fang
Admissions Manager
Adult Language & Studio Programs

Wanling Zhang
Director of Education
Adult Programs

Yonglian Xiao
Director
Children & Youth Programs

Zeyu Feng
Programs Coordinator
Children & Youth Programs

Fei Xue
Resident Faculty/Program Coordinator of ALS

Public Programs

Jianqing Zhang
Business Programs Manager

Gallery

Willow Weilan Hai
SVP, Gallery Director

Xige Xia
Gallery Manager

Yue Ma
Director, Art Education Program (DCTA)

Development & Membership

Melissa Kuklin
Director of Development

Clifford Preiss
Director of Institutional Giving

David Reid
Director of Corporate Engagement

Lorna Lim
Special Events and Membership Manager

Marketing & Communications

Alex Luan
Director of Marketing

Minying He
Graphic & Web Designer

Finance & Administration

Vivian Cao
CFO

Len Li
Senior Accountant

Jade Puga
Staff Accountant (Part-Time)

Zoe Jia
Manager of Operation & Facilities

Peter Mai
Building Superintendent

Renwen Society

Ben Wang
Co-Chair, Renwen Society

Ho Yong, Ph.D.
Co-Chair, Renwen Society

Kids & Teens Instructors:
Shiqin Song
Zhiren Xie
Sijia Wang
Qi Li
Yanyan Wang
Jingrong Yao
Yue Shen
Qing Tian
Siyu Liu
Dilin Li
Dailin Sun
Congkai Xu
Xin Min
Chenyi Zhou

Adult Language Instructors:
Ben Wang, Senior Lecturer in Language & Humanities
Wenjin Bi
Carl Chen
Emily Chang
Xiaoling Dong
Yiyu Jiang
Qingliu Li
Bingyan Ma
Eva Pan
Wilma Pan
Rency Qu
Jia Situ
Wei Tang
Ping Wang
Lan Yang
Shujen Yeo
Maya Zhang
Steve Zhang
Yue Zheng

Adult Studio Instructors:
Alex Hing (Tai Chi)
Sungsook Setton (Brush Painting)
Jiaxuan Zhang (Calligraphy)
Chuan Cao (Calligraphy)